Ce sunt Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă

Poate că ați auzit până acum de Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă în trecere, poate că deja știți despre ce e vorba sau poate că nu vă sunt deloc cunoscute, dar ele vor ajunge să ne impacteze pe toți, într-o măsură mai mică sau mai mare. Chiar dacă nu ne sunt ele foarte clare, fiind un subiect destul de complex, mi-am propus să le luăm pe rând și să înțelegem ce importanță au ele pentru noi, la nivel individual, dar și colectiv. 

Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă (ODD) sunt 17 titluri ce au fost adoptate prin Rezoluția Adunării Generale a ONU, în cadrul Summit-ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. Fiecare dintre aceste 17 obiective, conține subtitluri numite ținte ce trebuie atinse, fiecare cu proprii indicatori. 

În calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și Uniunii Europene (UE), România și-a exprimat adeziunea la aceste obiective ale Agendei 2030. Deci, și noi suntem implicați în atingerea obiectivelor.  

Să vedem care sunt Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și ce presupune fiecare dintre ele.

1. Fără sărăcie

Acest obiectiv conține șapte ținte și se referă la eradicarea sărăciei extreme, măsurată prin numărul de persoane care trăiesc cu mai puțin de 1,25 $ pe zi, la reducerea cu mai mult de jumătate a celor care trăiesc în sărăciei și implementarea unor sisteme de protecție socială de susținere a celor vulnerabili. De asemenea, se referă la asigurarea unor drepturi egale la resursele economice și crearea rezilienței pentru cei săraci și aflați în situații vulnerabile, dar și reducerea expunerii și vulnerabilității acestora la evenimente extreme.

2. Foamete Zero

Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile sunt la baza acestui obiectiv ce are opt ținte. 

Vorbim despre asigurarea accesului tuturor la produse alimentare sigure, nutritive și suficiente pe tot parcursul anului, despre eradicarea tuturor formelor de malnutriție și despre  dublarea productivității agricole și a veniturilor micilor producători agricoli. 

De seamenea, se dorește ca până în 2030 să se asigure sisteme de producție alimentară durabile și să se implementeze practici agricole reziliente, dar și să se mențină diversitatea  genetică a semințelor, a plantelor cultivate și animalelor de fermă și domestice și a speciilor lor sălbatice înrudite. 

Se dorește sporirea investițiilor, inclusiv prin cooperarea internațională în zonele rurale pentru susținerea țărilor mai puțin dezvoltate.   

3. Sănătate și bunăstare 

Acest obiectiv pentru dezvoltare durabilă vizează asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă și conține 13 ținte.  

Se referă la reducerea ratei globale a mortalității materne (la mai puțin de 70 de cazuri la 100.000 de născuți), la eliminarea deceselor care pot fi prevenite în rândul nou-născuților și copiilor până la 5 ani, dar și la eliminarea epidemiilor și combaterea bolilor transmisibile.

Tot acest obiectiv adresează reducerea cu o treime a mortalității premature și promovarea sănătății mintale și a bunăstării, prevenirea și tratamentului abuzului de substanțe, înjumătățirea numărul global de decese și răniri cauzate de accidente rutiere și asigurarea accesului universal la serviciile de sănătate sexuală și reproductivă. 

Totodată, se dorește o acoperire de sănătate universală, reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de produsele chimice periculoase, de poluare și de contaminarea aerului, apei și a solului, alături de susținerea cercetării și dezvoltării medicamentelor și vaccinurilor. 

4. Educație de calitate 

Comform statisticilor, rata de alfabetizare la nivel global este de 86.4%. Iar pentru țările dezvoltate, aceasta este de 99.2%. În România, la ultimul recensământ din 2011, rata analfabetismului era de 1,33%

Astfel, acest obiectiv are 10 ținte ce doresc a oferi tuturor acces la dezvoltarea timpurie de calitate, la îngrijire și educația preșcolară, pentru a fi pregătiți de învățământul primar. De asemenea, se dorește ca toate fetele și băieții să absolve învățământul primar și secundar gratuit, să se asigure acces egal la educație tehnică, vocațională și terțiară, dar și universitară, la un nivel accesibil și calitativ.

Tot acest obiectiv țintește creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente și antreprenoriatul.

Se dorește ca toți elevii să dobândească informațiile, cunoștințele și competențele necesare pentru promovarea dezvoltării durabile, și totodată să se elimine disparitățile între sexe în educație, asigurând astfel accesul egal la toate nivelurile de învățământ și formare profesională. 

5. Egalitate de gen 

Al cincilea obiectiv are nouă ținte ce vizează eliminarea discriminării împotriva tuturor femeilor și fetelor, a tuturor formelor de violență împotriva acestora, a practicilor dăunătoare, dar și asigurarea accesului universal la sănătatea sexuală și reproductivă și a drepturilor reproductive. 

Totodată, se dorește recunoașterea și aprecierea îngrijirii neremunerate și a muncii casnice prin furnizarea de servicii publice, infrastructură și politici de protecție socială și promovarea responsabilității partajate în gospodărie și familie. 

Mai mult, se țintește egalitatea de șanse la ocuparea de posturi de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viață. 

6. Apă curată și sanitație 

La nivel global, conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 785 de milioane de persoane nu au acces la servicii de bază de apă potabilă, iar două miliarde folosesc o sursă de apă potabilă din surse contaminate.  

Acest obiectiv ce include opt ținte vizează îmbunătățirea situației prin asigurarea accesului la apă potabilă sigură și la prețuri accesibile pentru toți, la condiții sanitare și de igienă și implementarea unui management integrat al resurselor de apă la toate nivelurile. 

De asemenea, se dorește îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării deșeurilor și reducerea la minimum a  produselor chimice și materialelor periculoase, alături de protejarea și restabilirea ecosistemelor legate de apă. 

Se urmărește extinderea cooperării internaționale pentru a susține țările în curs de dezvoltare cu activități și programe ce țin de apă și sanitație. 

7. Energie curată și la prețuri accesibile 

Ponderea surselor regenerabile de energie în producția globală de energie electrică a fost de 29% în 2020, în creștere de la 27% în 2019.

Cu toate acestea, mai sunt eforturi de depus pentru a atinge cele opt ținte ale acestui obiectiv. 

Astfel, se dorește asigurarea accesului universal la servicii energetice accesibile, sigure și moderne, creșterea semnificativă a ponderii energiei din surse regenerabile în mixul energetic global și dublarea ratei globale de îmbunătățire a eficienței energetice. 

8. Muncă decentă și creștere economică

Obiectivul conține 12 ținte ce vizează susținerea creșterii economice pe cap de locuitor și creșterea PIB-ului cu cel puțin 7% pe an în țările cel mai puțin dezvoltate, creșterea productivității prin diversificare, modernizare tehnologică și inovație, dar și promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile productive, crearea locurilor de muncă decente, antreprenoriatul, creativitatea și inovația.  

Se dorește îmbunătățirea progresivă a eficienței resurselor globale pentru consum și producție, reducerea proporției tinerilor fără un loc de muncă, fără educație sau formare profesională și elaborarea și implementarea unor politici pentru promovarea turismului sustenabil ce creează locuri de muncă și promovează cultura și produsele locale.

9. Industrie, inovație și infrastructură 

Cele opt ținte ale acestui obiectiv vizează dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și puternice, promovarea industrializării incluzive și durabile, alături de creșterea accesului întreprinderilor mici la servicii financiare. 

Totodată, se dorește modernizarea infrastructurii și reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în utilizarea resurselor, dar și adoptarea sporită a tehnologiilor și proceselor industriale curate și ecologice. Pentru acestea, este nevoie de accentuarea cercetărilor științifice și modernizarea capacităților tehnologice ale sectoarelor industriale. 

10. Inegalități reduse 

Inegalitatea este un subiect important în cadrul obiectivelor durabile și conține 10 ținte ce mizează pe realizarea și susținerea în mod progresiv a creșterii veniturilor pentru 40% din limita de jos a populației, la o rată mai mare decât media națională. Se dorește abilitarea și promovarea incluziunii sociale, economice și politice a tuturor, asigurarea oportunităților egale și reducerea inegalității. 

Este nevoie de adoptarea unor politici în scopul realizării progresive a unei egalități sporite. De asemenea, una dintre ținte face referire la facilitarea migrației și mobilității ordonate, prin implementarea unor politici de migrație planificate și bine gestionate. 

11. Orașe și comunități durabile 

obiective pentru dezvoltare durabila - orase durabile

Pe măsură ce populația din orașe este în creștere, durabilitatea devine o necesitate. Acest obiectiv conține 10 ținte ce fac referire la aspecte ce pot îmbunătăți situația actuală. 

Se dorește oferirea de acces la locuințe și servicii de bază adecvate, sigure și la prețuri accesibile pentru toată lumea, modernizarea cartierelor sărace, asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, accesibile și durabile, îmbunătățirea siguranței rutiere, dar și consolidarea urbanizării incluzive și durabile și a capacității pentru planificarea și gestionarea participativă, integrată și durabilă a așezărilor umane.  

Totodată, se urmărește consolidarea eforturilor de protecție a patrimoniului cultural și natural, reducerea semnificativă a numărului de decese și a persoanelor afectate cauzate de dezastre, reducerea pe cap de locuitor a impactului negativ asupra mediului în orașe și asigurarea accesului universal la spații verzi și publice sigure. 

12. Consum și producție responsabile 

obiective pentru dezvoltare durabila  - consum si productie durabile

Strâns legat de obiectivul precedent, acest punct din cadrul Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabilă conține 11 ținte importante. 

Astfel, se mizează pe realizarea gestionării durabile și utilizării eficiente a resurselor naturale, reducerea la jumătate a risipei de alimente și diminuarea pierderilor de alimente de-a lungul lanțurilor de producție și de aprovizionare, dar și realizarea managementului ecologic al substanțelor chimice și reducerea semnificativă a emisiilor acestora în aer, apă și sol (pentru a reduce efectele adverse asupra sănătății umane și a mediului). 

Se dorește reducerea semnificativă a generării de deșeuri, prin prevenire, reducere, reciclare și reutilizare, încurajarea companiilor să adopte practici durabile și să integreze informațiile privind durabilitatea în ciclul de raportare și dezvoltarea și implementarea unor unelte de monitorizare a dezvoltării durabile pentru turismul sustenabil și crearea de locuri de muncă ce promovează cultura și produsele locale. 

În această privință, este nevoie ca oamenii să dețină informații relevante și să fie sensibilizați pe tema dezvoltării durabile și a unui stil de viață în armonie cu natura.

13. Acțiune climatică 

obiective pentru dezvoltare durabila  - actiune climatica

Deja știm că schimbările climatice sunt o problemă, iar acest obiectiv se concentrează pe soluții, prin cele cinci ținte aferente. 

Se dorește consolidarea rezilienței și capacității de adaptare la riscurile legate de climă și dezastrele naturale în toate țările, integrarea măsurilor privind schimbările climatice în politici, strategii și planuri naționale, dar și îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacităților umane și instituționale privind atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului și alerta timpurie.

14. Viața acvatică 

obiective pentru dezvoltare durabila  - viata acvatica

Cu 10 ținte clare, acest obiectiv vizează prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine, gestionarea și protecția durabilă a ecosistemelor marine și costale, pentru a evita impacturile negative semnificative și minimizarea și gestionarea impactului acidificării oceanelor. 

Se dorește reglementarea eficientă a pescuitului și eliminarea pescuitului excesiv și ilegal, conservarea a cel puțin 10% din zonele costale și marine, interzicerea formelor de subvenționare a pescuitului care contribuie la capacitatea excedentară și pescuitul excesiv, dar și creșterea beneficiilor economice pentru statele insulare mici și țările cel mai puțin dezvoltate din utilizarea durabilă a resurselor marine. 

15. Viața terestră 

obiective pentru dezvoltare durabila - viata terestra

Acest punct al Obiectivelor pentru Dezvoltare Durabilă conține 12 ținte ce fac referire la conservarea, reabilitarea și utilizarea ecosistemelor.  

Sunt menționate aspecte precum promovarea implementării managementului durabil al tuturor tipurilor de păduri, stoparea defrișării, restabilirea pădurilor degradate și creșterea semnificativă a împăduririi și reîmpăduririi la nivel global. 

Se dorește combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și a solurilor degradate, conservarea ecosistemelor montane și a biodiversității acestora, dar și integrarea valorilor biodiversității și ecosistemelor în planificarea națională și locală. 

Pentru acestea este nevoie să se ia măsuri urgente și semnificative pentru reducerea degradării habitatelor naturale, pentru stoparea pierderii biodiversității și pentru protejarea și prevenirea extincției speciilor amenințate. De asemenea, trebuie stopate braconajul și traficul de specii de floră și faună protejate.  

16. Pace, justiție și instituții eficiente  

obiective pentru dezvoltare durabila - pace, justitie si institutii eficiente

Printre cele 12 ținte ale acestui obiectiv se află reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces conexe, alături de stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și torturii asupra copiilor.  

Se dorește promovarea statului de drept la nivel național și internațional și asigurarea accesul egal la justiție pentru toți, dar și asigurarea accesului public la informații și protejarea libertăților fundamentale. 

În același timp, este nevoie de reducerea semnificativă a corupției și dezvoltarea unor instituții eficiente, responsabile și transparente.  

17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor 

Pentru ca obiectivele de mai sus să fie posibile, este nevoie să existe parteneriate ce susțin îndeplinirea acestora. Acest ultim obiectiv conține 19 ținte.  

Astfel, se dorește mobilizarea resurselor financiare suplimentare pentru țările în curs de dezvoltare din surse multiple și susținerea acestora în atingerea sustenabilității datoriilor pe termen lung. 

Este nevoie de consolidarea cooperării regionale și internaționale, îmbunătățirea schimbului de cunoștinței și sporirea stabilității macroeconomice globale. 

Pentru țările în curs de dezvoltare, se dorește promovarea dezvoltării, transferului, diseminării și difuzării tehnologiilor prietenoase mediului, creșterea semnificativă a exporturilor și implementarea în timp util a accesului pe piață fără taxe vamale și fără cote pe o bază durabilă.  

Pentru țările cel mai puțin dezvoltate, se țintește operaționalizarea completă a băncii de tehnologii, a mecanismului de consolidare a capacităților în știință, tehnologie și inovare, dar și dublarea cotei exporturilor la nivel mondial.  

În ceea ce privește dezvoltarea durabilă, țintele fac referire la sporirea coerenței politicilor pentru dezvoltare durabilă și consolidarea parteneriatului global în această direcție.   

Mai multe informații găsiți aici (engleză) sau aici (română)

Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă sunt complexe și pot fi greu de înțeles, dar dacă ai citit până aici, este un pas înainte în a te familiariza cu aspecte care ne impactează pe fiecare dintre noi.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *